මුස්ලිම් මිනිහට තමයි හොඳම ඉව තියෙන්නේ

අපි අවුරුදු 30ක් තිස්සේ දැනගෙන හිටපු LTTE ප්‍රශ්නේ හරිම පැහැදිලියි. අපි දන්න්නවා ඊලම තියෙන්නේ කොතැන ඉදන් කොතනටද කියලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *