අපි කියන්නේ අපිට ගහපන්

අපි කියන්නේ අපිට ගහපන් අපේ පූජස්ථාන වලට ගහන්න එපා කියලා ඇයි මේ මාතෘ භූමියෙ ඉදගෙන ඇයි මේ මාතෘ භූමියට වල කපන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *