ගෝඨයි මහින්දයි මගෙන් වැඩ ගත්තා

මට මේ චැනල් එක දුන්නේ නැහැ මහින්ද රාජපක්ෂ රජයෙන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *