මගේ දරුවා කදුළු ගැස් වලින් මැරෙන්න ගිහින්, මුස්ලිම් යාලුවෙක් තමා බෙරගත්තේ .

පාටලී චම්පක රණවර ගැන නම් මගෙත් එක්ක කතා කරන්න එපා. ඕකා 1999 මන් ඕකා කියලා කතා කරන්නේ බය නැතිව පෙන්නන

Read more

අනුහස්ලා දේවුමිලා ඔච්චර දේවල් කරගෙන A තුනක් ගත්තේ කොහොමද

සිංහලත් එක්ක ඉංග්‍රීසි මික්ස් කරලා තියෙන්නේ එතකොට අපි හිතනවා කොළඹ රටේ ඉදලා අපි ඉංග්‍රීසි කතා නොකළොත් පොෂ් නැහැ කියලා හිතනවා.

Read more