වැඩියෙන් වැඩ කරලා පඩිය ගෙවන්නේ සොච්චමයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්

වැඩියෙන් වැඩ කරලා පඩිය ගෙවන්නේ සොච්චමයි. මේ ක්‍රමය නැති කරන්න ඕනා.

Read more