හින්දි මිනිස්සු කිවුවේ නැහැ අපේ භාෂාවෙන් කියන්න කියලා

ඉන්දීය ජාතික ගිය කියන්නේ මොන භාෂාවෙන්ද කියලා ඇහුවොත් කවුද කියන්නේ ඉන්දීය ජාතික ගිය කියන්නේ වංග භාෂාවෙන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *