සමාජයේ ඉන්න අසික්කිත මනුසයෝ

එළියට ගියත් ස්ටේෂන් එකක බිත්ති වල ඇදලා ජරාව ලියලා තියෙන්නේ අවුරුදු පහේ ළමයා නෙමෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *