සතොසට කුලුබඩු දාලා තියෙන්නේ ත්‍රස්තවාදියගේ තාත්තා

මේ වෙලාවේ රටේ ඇති වෙලා තිබෙන ගැටළුව සම්බන්දව ප්‍රධානතම විවේචනය එල්ල වෙන්නේ රිශාඩ් බදුර්දී අමාත්‍යවරයා සම්බන්දව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *