වටේඉන්න අයගේ ක්‍රියාවන් තුලින් නායකයන් විනාස වීම ගැන දැනගන්න ඔබතුමාගේ පවුලට එබුනනම් ඇති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *