ලංකාවේ ඉදලා වැඩක් නැහැ යුරෝපේ ගිහින් ජොබ් එකක් කරන්න ඕනේ කියපු කට්ටිය දැන් ලංකවට එන්න හදනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *