ලංකවේ දේවල් අගය කරන කට්ටියට කියන්නේ මට මේ උපකරණය හදන්න කැමරා ටිකක් ගෙනල්ල දෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *