රටක පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පාලකයන්ගේ හැටි දැක්කම රටේ ජනතාව කවුද කියල අපිට කියන්න පුළුවන් |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *