මේ වෙලාවේ තමයි ලේ නටන්නේ .

අද විල්පත්තුව විනාශ කරලා ඉවරයි කොච්චාර නැහැ කිව්වත් හෙට අනිද්දා නඩු හබ දැන්මා කිව්වත් කොච්චර දැන්මා කිව්වත් පදිංචි කරලා ඉවරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *