මේ රටේ තමන්ගේ ලයිට් බිල ගෙවන එක ඇමති කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් මාත් එක්ක කෙලින් කතා කරන්න එන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *