මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉක්මන් දේවල්

සිංගප්පුරුව තමයි ගන්න තියෙන ලොකුම එක ටැක්සි එකකට නැග්ගොත් ඒගොල්ලන්ගේ රට අප් කරලා උඩින් තියෙන එක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *