මළ කඳන් ගොඩ ගහලා තියෙන රටක හරීන් ප්‍රනාන්දු ඇමතිතුමා හරි කාලකන්නි සතුටක් ලබනවා

අද මේ රටේ තිබෙන තත්වය පිළිබද වීර චරිතයක් රගපානවා වගේ හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් අපි තීරණය කළා මොහොතකට ගිහිල්ලා එතුමා කරන සාකච්ඡවක් කරලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *