මම මේ රටේ ඉන්නේ නැහැ මචං වැඩිකල්

අපේ රට දියුණු කරන්න නම් මචං ඇත්තටම සිස්ටම් වෙනස් වෙන්න ඕනා මන් ඇත්තටම ලංකාවෙන් පිට හිටියා ගොඩාක් කල් දැන් මාසයක් විතර ඇති ලංකාවට ඇවිල්ලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *