මම කැතයි කියලානේ මගේ මහත්තයා මාව දාලා ගියේ

මෙයා මගේ පණ මෙයා නැත්තම් මම නැහැ. මන් කැත කියලානේ මගේ මහත්තයා මාව දාලා ගියේ එ නිසා මන් දත් දෙකත් හදා ගෙන මමත් හොදින් ඉන්න ඕනා මගේ දරුවත් හොදින් ඉන්න ඕනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *