මම කතා කරන කාරණාව සම්බන්ධව ඉතාමත් පැහැදිලිව අහන්න, ඒ අහලා ඔබගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *