මගේ දරුවා කදුළු ගැස් වලින් මැරෙන්න ගිහින්, මුස්ලිම් යාලුවෙක් තමා බෙරගත්තේ .

පාටලී චම්පක රණවර ගැන නම් මගෙත් එක්ක කතා කරන්න එපා. ඕකා 1999 මන් ඕකා කියලා කතා කරන්නේ බය නැතිව පෙන්නන මාව අරන් ගිහිල්ලා මරයි මන් බය නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *