මං වෙනුවෙන් අඩන්න කවුරුත් නෑ, ඕනම වෙලාවක මම කුඩු කාරයෙක්ගේ අතින් උනත් මැරෙන්න ලෑස්තියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *