බල්ලට ඇති වැඩකුත් නෑ… හිමින් ගමනකුත් නෑ…බල්ලට ඇති වැඩකුත් නෑ… හිමින් ගමනකුත් නෑ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *