බත් ගහ ගැන නොදන්න එක පුදුමයක් නෙවෙයි.

බත් ගහ ගොයම් ගහද? මන් දන්නේ නැහැ. දෙල්. බත් කන්න දන්නවා කාටද දන්නේ ඉතින්. කොස් ගහටද කියන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *