පුළුවන් තරම් try කරන්න රටින් පනින්න

මේ වගේ ලස්සන රටක් කොහෙවත් නැහැ හැම දෙකින්ම අපිට මොන මොන ස්වභාවික ආපදා මොනවත් ගිනි කදු තියෙනවද කිසිම දෙයක් නැහැ නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *