පාර්ලිමේන්තුව තියෙන්නේ රටට වැඩක් කරන්න එන මිනිස්සුන්ට මිසක් රට කන මංකොල්ල කාරයින්ට නෙවෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *