පස් හොරෙක්..කසිප්පුකාරයෙක්..නළුවෙක්’ – ගම්පහින් මෙවර දිනන මන්ත්‍රී ලැයිස්තුව මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *