නිරෝධායනය වෙන්න කියද්දිත් නිරෝධායනය නොවී හැන්ගිලා ඉන්න පිරිස් තාමත් ජනතාව අතර ඉන්නවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *