දැන් ඉන්නේ facebook එකේ රැට ඉදලා , උදේට නිදිමතේ cricket ගහන උන්

මම ඉස්සර ඔය අහලා තියෙන විදිහට සංගක්කාරලා එහෙම සැහෙන්න හොදට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි ක්‍රීඩා කරේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *