තියන චන්ඩි කමට අස්සෙන් දානවා

ලංකාවේ ප්‍රවාහන සේවයේ පුද්ගලික අංශයට දීපු එක හොදයි නමුත් ඇවිල්ලා එකෙන් 80%වක්ම මහජනතාවට සේවයක් වෙන්නේ නැති විදිහට යන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *