ජනාධිපතිතුමනි අපිව ලංකාවට ගන්න ගුවන් ටිකට් එකයි නිරෝධායනයට යන මුදල් අපි ගෙවන්නම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *