ගොඩක් දුක් විදපු අම්මා කෙනෙක් දරුවෝ හයක් එක්ක.

මගේ සතුටුම මොහොත තමයි පුතේ දරුවෝ දරු මුරුපුරෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා එක තැනක ඉන්න හම්බ වුණොත් මගේ එකම පැතුම තමයි එක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *