ගෙවල් කැඩුවේ ඇවිල්ල නෙලුම් කුලුනට.

ගෙවල් කැඩුවේ ඇවිල්ල නෙලුම් කුලුනට. මම මේ ගෙවල් වලට ගිහින් වැඩ කරලා තමයි ජිවත් වෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *