කොහොමත් සැපට වඩා දුක හොදයි අපිට

අඩුගානේ මටයි බිරිදටයි ඉන්න තැනක්වත් නැහැ. අපි දෙන්නා ඉන්නේ තාම මැටි ගෙක ලැජ්ජ වෙන්න ඕනි නැහැ කියන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *