කොරෝනා නිරොධානය කිරීමට රට විරුවන්, හැමදේම රජයෙන් බලාපොරොත්තු නොවී පුළුවන් උපරිම සහය ලබා දෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *