කුරුණෑගල ඇව්දින “කලර් ලයිට්” එක දින 04 ක් කුසගින්නේ සිටි සුනකයින් වෙනුවෙන් කල මෙහෙවර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *