කිරිබත් කියන්නේ මොනවද?

කිරිබත් කියන්නේ මිලක් රයිස් නේ. කිරිබත් කියන්නේ මිලක් රයිස්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *