කටට කෙහෙල් ගෙඩිය දීලා කැවුත්තට අත තබන යුගයක් මේක

කටට කෙහෙල් ගෙඩිය දීලා කැවුත්තට අත තබන යුගයක් අද තියෙන්නේ. පල්ලි වල පන්සල් වල සමලිංගය නැති වෙන්න ඕනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *