කකුල් දෙක අයින් කරොත් මැරෙනවානේ, මම කිවුවා මට ඒක කරන්න බැහැ කියලා.

මන් ගොඩාක් දුරට සියළු දේවල් දන්නවා සත්තුන්ට කන්න දෙනවා. දැනුත් කෑම පාර්සලය සතෙක්ට දැන්මා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *