ඔබ තුමාගේ මුරණ්ඩුකම මේ රටට අවශ්‍යයි එකම බෙරේ ගහනවනම් ඔබතුමාට අපි ඡන්දේ දෙන්නේ නැහැ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *