ඒ කට්ටියට විශේෂ අයවැයක් තියනවා . අපිට තියෙන්නේ නැති බැරි කමට තියෙන අයවැයක් .

මේක ඉතින් එයලා කියන්නේ එගොල්ලන්ටත් පොදුයි කියලා නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *