ඒවා අම්මලා දුවලා බලාගන්න ඕනේ

අපෝ මතක් කරන්න එපා. බස් එකේ යන්න බැහැ ඇගිල්ලෙන් අනිනවා නැත්තම් හේත්තු වෙනවා මොකක් හරි කරනවා. ඇහුවම කියනවා ඕගොල්ලෝ කාර් එකේ යන්න එපැයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *