එළවලු ටිකට භූමිතෙල් හලපු නගරාධිපතිව ගල් ගහලා ඇදුම් ගලවලා පාරේ ගගහා ඇදගෙන යන්න ඕනේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *