ඇය දිනුවේ මීටර් 2000 කාන්තා බාධක දිවීමේ ඉසවව්ව නොවෙයි උපන්දා සිට ඇයට බාධා කළ දුප්පත්කම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *