ඇත්තටම මේ අපේ සිංහල රටද ?

කමත හරියට නිර්වචනයක් දෙන්න ආමාරුයි. කමත ගොවිතැන් කරන තැනක් නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *