ආමි එකේ කල්දේරම් බත් කාපු කෙනෙක් කොහේ හරි ඉන්නවනම් ඒ කොන්ද කෙලින් තියන් ඉන්න මිනිහෙක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *