අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ඇස් වලින් වැටෙන කඳුලක් කඳුලක් ගානේ මේ රජයට සාප වෙන්න ඔනේ

මේකට සම්පුර්ණ වග කියන්න ඕනා රජයේ මිනිස්සු ඔය අහිංසක මිනිස්සුගේ ඇහැකින් වැටෙන කදුළක් කදුළක් ගානේ රජයේ ඉන්න හැම දෙනාම වන්දි ගෙවන්න ඕනා සාප වෙන්න ඕනා. හෙන හතම වදින්න ඕනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *