අවශ්‍ය කෙනා අවශ්‍ය දේ දෙන්නේ නැත්නම් එක හරියන්නේ නැහැ .

අනිවාර්යයෙන් පාරක බැහැලා යන්න බැහැ. එක්කෝ පස්සෙන් එනවා. කියාද අහනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *