අලුත් අවුරුද්ද දැන් අයට දැනෙන්නේ නෑ

නොනගත කාලය කියලා කියන්නේ එ කාලයේ ගොඩාක් වෙලාවට අපි ඉස්සර නම් කරන්නේ අම්මලා අනිවාර්යයෙන් අපිව එක්කරගෙන පන්සලට යනවා නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *