අම්මා, තාත්තා, බිරිදටවත් අයිති නැති මේ ජීවිතය අයිති වෙන්නේ රට ජාතිය ආරක්ෂාවට විතරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *