අපි මේක වෙනස් කරමු.

ඇත්තටම ඔව් අපේ මිනිස්සු වාහනයක් පාක් කරාම ගහක් හොයනවා. හැබැයි තියෙන ගස් ටික කපලා දානවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *